Theres banner for klimatkompensation page

Vår syn på klimatkompensation
Vi tycker att alla bör klimatkompensera för att ta sitt klimatansvar. Vår vision är en framtid där det är självklart för företag och organisationer att kompensera utanför sina verksamhet för sådan miljöpåverkan de på kort sikt inte kan undvika.

Men även om klimatkompensation minskar klimatpåverkan minskar den inte användningen av fossil energi. Då måste klimatkompensation alltså betraktas som en komplementär åtgärd som vidtas samtidigt med utsläppsminskande åtgärder.

Avsiktsförklaring
Att klimatkompensera är inte något man gör istället för att minska sina utsläpp. Företag som klimatkompenserar genom ZeroMission undertecknar en avsiktsförklaring som innebär att de ska arbete aktivt att minska sina egna direkta och indirekta utsläpp. På så vis kommer varje kunds behov att klimatkompensera att minska över tiden.

Få drivkraft
Genom att klimatkompensera får man en ytterligare kostnad för sin klimatpåverkan. När man får klart för sig vad denna kostnaden beror på blir fokus att minska den år från år. På så vis driver kompensationskostnaden fram kreativa åtgärder uppströms och det blir lönsamt att spara och vidta alla åtgärder som kostar mindre än klimatkompensationen.

Göra gott på kommersiella grunder
Många av våra kunder kommunicerar att de kompenserar och det påverkar deras varumärke positivt. De får en konkurrensfördel som samtidigt tjänar ett högre mål. När det går att köpa varor och tjänster från företag som klimatkompenserar gör många kunder det. Hellre än från konkurrenterna.